PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
UPRAWNIENIA

Posiadane przez nas certyfikaty, nadane nam przez UDT-CERT, na wdrożony w naszej firmie, zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami: PN‑EN ISO 9001, PN‑N‑18001 oraz, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodny z normą BS OHSAS 18001, obejmują:

"Projektowanie, wykonywanie, montaż, pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych i przemysłowych" - są potwierdzeniem spełnienia przez nas ustawowych wymogów:

  1. Wdrożenia przez nas właściwej technologii wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych.

  2. Posiadania urządzeń zapewniających wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt. 1.

  3. Zatrudniania przez nas pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych przepisach.

  4. Posiadania zorganizowanej kontroli jakości.

  5. Posiadania przez nas własnego Laboratorium Spawalniczego, w którym przeprowadzane są badania nieniszczące. Laboratorium posiada uznanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przyznany certyfikat zgodnie z art.3 ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (DZ.U.2000r. nr 122 poz.1321) poświadcza, że wyżej wymienione wymagania (określone w art. 9 ust. 3 tejże ustawy) spełniamy, że zostały one poddane kontroli i ocenie przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego tj. UDT-CERT i zakończyły się wystawieniem poświadczenia w postaci Certyfikatu.

Posiadając i legitymując się tym certyfikatem nie musimy dla potrzeb przetargowych udowadniać i wykazywać się każdorazowo spełnianiem poszczególnych wymagań określonych w pkt. 1-5, gdyż nadany certyfikat jest dokumentem wyższego rzędu zaświadczającym o ich spełnieniu.

 
Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł