PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI

Rok 2018. Prace dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie (na podstawie umów wieloletnich):
 
- taki sam zakres prac jak w poprzednich latach.
 
Prace dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie (poza umowami wieloletnimi):
 
Prace w ramach remontu kapitalnego kotła parowego typu OP-380 nr 1.
Remont kapitalny ekranów kotła, modernizacja przegrzewacza końcowego pary wtórnej, remont kanałów spalin i odżużlacza. Prace przeprowadzono na rzecz Doosan Babcock Energy Polska S.A. z Rybnika
 
Prace przy remoncie kapitalnym generatora TG1 typ TGH - 120.
Remont wykonany na rzecz EthosEnergy Poland S.A. z Lublińca.
 
Remont kapitalny turbozespołu TG1, typu 13UK125 wraz z przynależnymi urządzeniami pomocniczymi, armaturą i rurociągami.
Pracę wykonano na rzecz ZRE Katowice S.A.
 
Pozostali klienci:
 
Zabudowa stacji redukcyjno - schładzającej (RS) przeznaczonej do zasilania wymienników ciepłowniczych WP-4 i WS-4 oraz kolektora pary technologicznej parą przegrzaną.
Zadaniem wykonanej stacji redukcyjno - schładzającej jest przygotowanie pary o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń wykorzystywanych przy produkcji ciepła. Prace wykonano na rzecz CEZ Skawina S.A. w obiekcie elektrowni w Skawinie.
 
Remont instalacji próżniowej w zakresie zamiany zasilania smoczków parowych turbiny TG - 6 z dotychczasowego zasilania parą technologiczną na zasilanie za pomocą pary świeżej.
Prace wykonano na rzecz CEZ Skawina S.A. w obiekcie elektrowni w Skawinie.


 

Rok 2017. Prace dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie,
dawniej EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków (na podstawie umów wieloletnich):
 
- taki sam zakres prac jak w poprzednich latach.
 
Prace dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie,
dawniej EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków (poza umowami wieloletnimi):
 
Prace na kotle wodnym typu WP-120 nr 5
Celem zadania było doprowadzenie urządzeń do pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową.
Zakres wykonanych w 2017 r. prac obejmował:
- dostawę i wymianę króćców górnych i dolnych komór ekranowych,
- wymianę paneli ścian komory paleniskowej,
- wymiana zagrożonych odcinków rur,
- badania diagnostyczne,
- modernizację zasuw na wlocie i wylocie wody z kotła,
- modernizację pyło przewodów, kanałów spalin, palników pyłowych,
- modernizację elektrofiltru kotła wodnego WP-120. Jest to elektrofiltr suchy, poziomy, trzypolowy, dwusekcyjny,
- modernizację palników olejowych kotła WP-120 nr 5 wraz z instalacją związaną z zasilaniem palników. Wykonano modyfikację zarówno w układzie sterowania i zabezpieczeń kotła, w celu skutecznego rozruchu kotła.
Prace wykonaliśmy na zlecenie firmy Energetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o. z Głowna.
 
Prace związane z remontami maszynowni
- Modernizacja wybranych elementów turbozespołu TG2 typu 13UK125,
- Prace remontowe przy generatorze TG4 typ TGH-120.
Prace wykonaliśmy dla firmy ZRE Katowice S.A.
 
Prace pomocnicze przy remoncie kapitalnym generatora TG4 typ TGH-120
- remont układu wzbudzenia elektromaszynowego turbogeneratora,
- wykonanie wszelkich niezbędnych modernizacji i prac związanych z AKPiA,
- wykonanie niezbędnych prac w rejonie łożysk turbozespołu.
Prace wykonaliśmy dla firmy Ethos Energy Poland S.A. z Lublińca.
 
Modernizacja napędów, polegającą na zakupie i wymianie silników młynów węglowych typu MKM-25 na bloku energetycznym nr 2
Zadanie polegało na dostarczeniu i wymianie czterech silników napędzających młyny węglowe 2MW1-4 na bloku energetycznym nr 2. Wymiana silników miała na celu obniżenie kosztów eksploatacji młynów węglowych, zmniejszenie awaryjności, poprawę bezpieczeństwa obsługi oraz zmniejszenie poziomu hałasu w budynku kotłowni blokowej.
Prace wykonaliśmy bezporednio dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie.
 
Modernizacja wybranych elementów armatury i wymienników ciepła stanowiących urządzenia pomocnicze turbiny typu 13UK125 - TG2
Prace wykonaliśmy bezporednio dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie.
 
Pozostali klienci:
 
Remont rurociągów wody chłodzącej R2, R2A w Zakładzie Wytwarzania Kraków
Prace dla firmy Tameh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
 
Prace związane z okresowym przeglądem 2 szt. pomp 35 B 50 wraz z konserwacją i wymianą wadliwych elementów, w przepompowni "Zakrzówek" przy ul. Kobierzyńskiej 41 w Krakowie
Prace dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z Krakowa
 
Demontaż likwidacyjny turbogeneratora TG 4 w CEZ Skawina S.A.
Prace wykonaliśmy dla firmy Jezioro Karol "Lehner" ze Skawiny.


 

Rok 2016. Prace dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków (na podstawie umów wieloletnich):
 
- stały nadzór remontowy nad urządzeniami kotłowni blokowej i szczytowej, maszynowni po stronie mechanicznej, elektrycznej oraz AKPiA.
- serwisowanie i bieżąca obsługa oraz modernizacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji.
- konserwacja oraz utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń dźwignicowych oraz obsługa wind i suwnic.
- prace remontowe w ramach dyspozycji remontowej.
- wykonania przeglądów technicznych w zakresie mechanicznym i elektrycznym wózków spalinowych i elektrycznych.
 
Prace dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków (poza umowami wieloletnimi):
 
Modernizacja wymienników układu regeneracji wysokoprężnej i wymienników ciepłowniczych turbozespołu TG-3 (13UP-110).
- przeprowadzenie rewizji wewnętrznej UDT wymienników
- badania magnetyczne i ultradźwiękowe połączeń spawanych
- badania grubości ścianek
- demontaż i montaż izolacji
- dostawa i montaż rusztowań wraz z projektami.
 
Remont młynów kotła K1 (OP-380)
- demontaż starych i montaż zmodernizowanych 4 sztuk odsiewaczy młynów.
Prace wykonaliśmy dla firmy ZRE Katowice S.A.
 
Doposażenie istniejącej armatury w napędy pozwalające na zdalne sterowanie z nastawni.
Pierwsze trzy etapy prac objęły modernizację bloków energetycznych nr 3 i 4 - zakończone w roku 2015 oraz bloku nr 1 - zakończone w roku 2016.
Prace wykonaliśmy dla firmy Doosan Babcock Energy Sp. z o.o. z Rybnika.
 
Pozostali klienci:
 
Prace remontowe na kotle OP-210M nr st. K 11 w CEZ Elektrownia Skawina S.A.
Zakres prac obejmował remont rurociągów DN 1000mm wraz z klapami młyn - cyklon - separator, polegający na:
- wymianie rurociągu 1016mm x 10mm - 53m, wraz z kompensatorami,
- dostawie i wymianie klapy ZTMA - 1 komplet, materiał: CREUSABRO 4800.
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania powyższego zadania,
- montaż izolacji termicznej.
Prace wykonaliśmy dla firmy ZEC SERVICE S.A. z Wrocławia.
 
Prace związane z okresowym przeglądem 2 szt. pomp 35 B 50 wraz z konserwacją i wymianą wadliwych elementów w przepompowni "Zakrzówek" w Krakowie.
Prace wykonaliśmy dla firmy MPEC S.A. z Krakowa.


 

Rok 2015. Prace dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków:
 
Remont kapitalny kotła OP-430 nr 4
Zakres prac obejmował między innymi:
- wymianę ekranu II-go ciągu,
- remont zaworów spustu kondensatu i zrzutu pary,
- remont pyłoprzewodów,
- remont kapitalny kanałów powietrza,
- modernizację parowych podgrzewaczy powietrza,
- modernizację wentylatorów młynowych.
Prace wykonaliśmy dla Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. z Ostrołęki.
 
Remont kotłów OP-380 nr 1 i 2
Celem zadania było wykonanie prac modernizacyjnych wybranych układów pomocniczych i ciśnieniowych kotłów typu OP-380. Zmodernizowano palniki pyłowe, komorę odmulań, pyłoprzewody, zawory spustu kondensatu oraz część rur ciśnieniowych. Przeprowadzono remont walczaka oraz kontrolę powłoki antykorozyjnej komory paleniskowej. Usługa zawierała prace towarzyszące takie jak: demontaż izolacji termicznej oraz budowę i rozbiórkę rusztowań, wykonanie badań spoin montażowych. Ponadto na kotle nr 2 wykonano wymianę przegrzewacza końcowego pary świeżej (zadanie objęte osobną umową).
 
Modernizacja palników rozpałkowych kotłów parowych K3 i K4 (OP-430)
Dostosowanie palników rozpałkowych kotłów parowych K3 i K4 do spalania oleju lekkiego typu Ekoterm poprzez wymianę lanc palnikowych, lanc zapalarek oraz niezbędnych prac modernizacyjnych armatury, rurociągów, izolacji, zasilania i sterowania pracą palników. Prace wykonaliśmy dla firmy Energetyka i Recycling Odpadów Sp. z o.o. z Głowna
 
Remont turbiny TG 3 i TG 4 (typ 13UP110) oraz urządzeń pomocniczych
Remont przeprowadziliśmy na zlecenie Zakładów Remontowych Energetyki S.A. z Katowic. Zakres prac remontowych turbozespołu TG 3 i TG4 objął między innymi: remont chłodnic oleju smarnego, chłodnic oleju uszczelnień, chłodnic wodorowych, pomp olejowych rozruchowych, pomp pomocniczych i awaryjnych oleju.
Rewizje wewnętrzne UDT wymienników regeneracji wysoko i niskoprężnej oraz wymienników ciepłowniczych pracujących w układzie technologicznym turbiny parowej typu 13UP110 - TG4 wykonaliśmy bezpośrednio na zlecenie EDF Polska S.A.
 
Modernizacja turbozespołu nr 1
Na zlecenie EDF Polska S.A. przeprowadziliśmy modernizację turbozespołu opartego na turbinie typu 13UK125 polegająca między innymi na remoncie pomp olejowych, układu regulacji, łożysk turbiny, obracarki i wymienników stanowiących zespół turbiny nr 1. Ponadto prace obejmowały demontaż i montaż aparatury AKPiA.
 
Pozostali klienci:
 
Remont turbiny TG 6 dla CEZ Elektrownia Skawina S.A.
Na przełomie lat 2014-2015 wykonaliśmy usługę na obiekcie Elektrowni Skawina polegającą na modernizacji wymienników ciepłowniczych, urządzeń pomocniczych, armatury i pomp w ramach zadania: "Modernizacja turbozespołu typu WK-100-6M zainstalowanego w Elektrowni Skawina jako TG-6". Wartość prac na tym zadaniu, objętym czterema oddzielnymi umowami, wyniosła blisko 9,5 mln. zł netto.


 

Rok 2014. Prace dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków:
 
Remont kapitalny armatury i rurociągów turbozespołu 13UP110 nr TG3.
Modernizacja miała na celu doprowadzenie urządzeń do stanu pełnej sprawności technicznej i zmniejszenia awaryjności bloku nr 3. Celem modernizacji było również wykonanie przeglądu i remontu instalacji elektrycznej i AKPiA armatury, aby dostosować ją do potrzeb nowych i remontowanych napędów.
 
Modernizacja filtra kondensatu turbiny TG-3 typ 13UP110.
Modernizacja miała na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń mechanicznych występujących w obiegu wodno-parowym, które poprzez osadzanie się na poszczególnych elementach powodują zanieczyszczenia układu rurowego kotła.
 
Modernizacja układu gazowego generatora TG 3 (producent Dolmel Wrocław typ TGH-120 z chłodzeniem wodorowym).
Modernizacja miała na celu likwidację zagrożenia wybuchowego układu gazowego generatora TG 3 (typ TGH-120) i doprowadzenie go do stanu pełnej sprawności technicznej.
 
Remont kapitalny kotła OP-430 nr 3.
Remont miał na celu doprowadzenie części ciśnieniowej i urządzeń kotła do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Zakres remontu kapitalnego kotła OP-430 nr 3 w 2014 roku obejmował m.in.:
- dostawę i wymianę przegrzewacza III stopnia pary świeżej,
- dostawę i wymianę przegrzewacza grodziowego II stopnia pary świeżej,
- dostawę i wymianę rur stropowych,
- dostawę i wymianę schładzaczy wtryskowych II stopnia po stronie lewej i prawej,
- modernizację rur komory paleniskowej.
 
Modernizacja rurociągów i kanałów wody chłodzącej bloki nr 3 i 4.
Modernizacja miała na celu wykonanie wewnętrznej powłoki antykorozyjnej rurociągów wody chłodzącej zdekarbonizowanej DN 1400, DN 1600 i DN 2000 w celu zabezpieczenia ich przed korozją podosadową, poprawy przepustowości i zmniejszenia oporów przepływu wody chłodzącej. Poprzez ograniczenie czynnika sprzyjającego osadzaniu się kamienia kotłowego poprawiono sprawność pracy rurociągu (utrzymanie nominalnych wartości przepływu wody).
 
Przystosowanie wymienników szczytowo-rozruchowych XR3 i XR4 do współpracy
z blokami nr 1 i 2.

Modernizacja miała na celu poprawę osiągnięcia mocy szczytowej dla systemu ciepłowniczego miasta Krakowa.


 

Rok 2013. Prace dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków:
 
Remont kapitalny kapitalizowany instalacji ciepłowniczej bloku nr 2, stanowiącej część składową ciągu technologicznego bloku energetycznego BC 90 zasilanego parą z kotła parowego OP-380.
 
Modernizacja napędów polegająca na zakupie i wymianie silników dla wentylatorów młynowych na bloku energetycznym nr 2. Przedmiotem powyższego zadania był remont promieniowych wentylatorów młynowych typu WPM 87/2.3 przeznaczonych do przetłaczania powietrza w układzie młyn węglowy - kocioł na bloku energetycznym nr 2, polegający na wymianie czterech silników średniego napięcia.
 
Remont kapitalny kapitalizowany turbozespołu TG2 upustowo kondensacyjnego, typ 13 UP 125, stanowiącego część składową bloku energetycznego BC 90 zasilanego parą z kotła parowego typu OP - 380.Celem powyższego zadania było wykonanie remontu rurociągów i armatury instalacji turbozespołu nr 2 w celu doprowadzenia urządzeń do pełnej sprawności technicznej.
 
Remont kapitalny kapitalizowany rurociągów pośrednich części wysokoprężnej turbozespołu TG2 upustowo kondensacyjnego, typ 13 UP 125, stanowiącego część składową bloku energetycznego BC 90 zasilanego parą z kotła parowego typu OP - 380. Celem powyższego zadania było wykonanie remontu rurociągów parowych pośrednich części wysokoprężnej turbiny łączących komory zaworów regulacyjnych WP z kadłubem wysokoprężnym. Remont polegał na odcinkowej wymianie rurociągów pośrednich.
 
Pozostali klienci:
 
Remont średni turbozespołu TG-2 w Elektrowni Siersza, w skład którego wchodził:
- remont pomp wodnych i układów wodnych maszynowni,
- remont turbozespołu typ 16CK145 (TG-2).
- remont zaworów turbozespołu TG-6
- demontaż i montaż wirnika generatora turbozespołu TG-6
- remont układów pary, wody i oleju bloku nr 6 .
(dla Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini)
 
Modernizacja kotła parowego OP 380 nr 1 w EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków.
Zakres prac powyższego zadania obejmował modernizację:
- parownika zakres podstawowy,
- izolacji i opancerzenia kotła,
- kanałów powietrza,
- pyłoprzewodów,
- kolektora odwodnień przegrzewaczy,
- armatury spustu kondensatu.
(dla Rollmex Gdynia Sp. z o.o. - obiekt EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków)


 

Rok 2012. Prace dla EDF "Kraków" S.A.
 
Kontynuowaliśmy prace związane z modernizacją układów gazowych generatorów pod kątem likwidacji zagrożenia wybuchowego. W roku 2012 przeprowadzono trzeci etap prac na generatorze nr 4.
 
Zmodernizowaliśmy kocioł K1 OP-380. W zakresie modernizacji została przeprowadzona rozbudowa rusztowania w komorze paleniskowej dla potrzeb wymiany rur ekranowych na ścianie lewej, tylnej oraz skosie leja żużlowego oraz wymiana paneli rur ekranowych.
 
Wykonaliśmy modernizację przegrzewacza pośredniego pary wtórnej dla kotła K2 OP-30.
 
Wykonaliśmy prototypową instalację dawkowania detergentu do mazutu dla palnika olejowego dla kotła K3 OP-430.
 
Przeprowadziliśmy remont kapitalny kotła parowego K4 OP-430. Zakres prac obejmował: montaż i demontaż rusztowania w komorze paleniskowej kotła, diagnostykę rur parownika, demontaż obmurza naroży palników pyłowych, remont rur ekranowych paneli, remont rur ekranowych odgięć na palniki pyłowe, remont palników pyłowych, remont pyłoprzewodów.
 
Wykonaliśmy modernizację urządzeń TG 4 (typ 13 U110 o mocy elektrycznej 107 MW i mocy cieplnej 190 MWh).
 
Modernizację przeprowadziliśmy również na kotle wodnym WP-120 nr 5. Zakres prac niniejszego zadania objął dostawę i wymianę ekranu ścian pionowych komory paleniskowej przedniej, tylnej oraz bocznych a także wymianę rur pęczka konwekcyjnego.
 
Przygotowaliśmy wymienniki bloku nr 4 do przeprowadzenia odbioru UDT. Wykonaliśmy rewizję wewnętrzną oraz próby ciśnieniowe wymienników oznaczonych symbolami: 4XW1(typ PWU 550/460), 4 XW2 (typ PWU 460/400), 4XW3 (typ PWU 460/400), 4XN1( typ PN-300), zbiornik wody zasilającej 4ZZ (typ ZWL - 121), chłodnica oparów 4SS (dn. 600, 13 m2), stanowiące, wraz z turbiną 13UP110 nr 4 integralną część ciągu technologicznego bloku energetycznego BC 100 zasilanego kotłem parowym OP-430.
 
Pozostali klienci:
 
W roku 2012 podjęliśmy się nowego zadania polegającego na dzierżawie urządzeń kotłowni zasilających firmę "Schenker" w Krakowie oraz budynki TBS Złocień w Krakowie. Sprawujemy stały nadzór nad obsługą urządzeń kotłowych oraz zajmujemy się dostawą i sprzedażą energii cieplnej.
 
Ponadto w dalszym ciągu świadczymy usługi w zakresie nadzoru nad wymiennikowniami, kotłowniami i urządzeniami klimatyzacyjnymi na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego dla firm takich jak : EDF "Kraków", Małopolski Urząd Wojewódzki, Geofizyka Kraków, Tauron Sprzedaż, Tauron Dystrybucja i inne.
 

 


Archiwum starszych wiadomości.

Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł